Makaleler >   Makale Detay
 
28.06.2011
4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİKLE İŞVEREN ÜCRET MALİYETLERİ ASGARİ %14,5 DAHA DÜŞECEK!

 

25.02.2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddesinde; ”31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 01.03.2011 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunda belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır” hükmü bulunmaktadır. 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddesindeki bu teşvik unsurlarıyla ilgili uygulama esasları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün 2011/45 sayılı Genelgesi ile açıklanmıştır.

İlgili teşvik maddesine esas olan iki ana unsur bulunmaktadır. Bunlar;

1.      İstihdamı arttırmak,

2.      Mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini yükseltmektir.

Buna göre, destek unsurlarından faydalanmak isteyen işverenler; ya mevcut işyerlerindeki istihdamı, işsiz vatandaşları işe alarak arttırmayı sağlayacaklar, ya da yukarıda belirtilen 01.03.2011 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların çalıştıkları meslekleriyle ilgili mevzuatta belirtilen meslek eğitimlerini ilgili kurum veya kuruluşlar aracılığıyla sağlayarak belgelendirme yoluna gidecekler ve mevzuatın öngördüğü indirimden faydalanacaklardır.

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddesinde belirtilen destek unsurlarından faydalanmak için;

      1. Sigortalı Yönünden;

a)      1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b)     18 yaşından büyük olması, (Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ila 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı)

c)      İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

d)     Fiilen çalışması,

    2.     İşyeri Yönünden;

a)      Özel sektör işverenlerine ait olması,

b)     Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c)      Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

d)     Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,

e)      Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

f)       Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, işe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İşkur kurs belgesinde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.

DESTEK UNSURLARINDAN FAYDALANABİLECEK SÜRE;

1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 48 ay süreyle,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve ayrıca Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 54 ay süreyle,

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 36 ay süreyle,

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 42 ay süreyle,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz de olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle yararlanılabilecektir.

29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden ise,

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle,

Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren, mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle,

Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay süreyle, yararlanılabilecektir.

Ayrıca; sigorta primi işveren hissesi desteğinden, belge veya öğrenim durumu haricindeki diğer şartları sağlamış olması nedeniyle yararlanılmakta olan sigortalının, 1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında olmak kaydıyla çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi durumunda, belge veya öğrenim durumu ile ilgili şartın çalışmakta iken sağlanmış olması nedeniyle söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten mevcut yararlanma süresine ilave olarak 12 ay süreyle daha yararlanılabilecektir.

 

DESTEKTEN FAYDALANAMAYACAK SİGORTALI VE İŞYERLERİ;

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında faydalanılamaz. Ayrıca, Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Teşvik kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Buna göre, destek unsurundan faydalanan sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen indirimden yararlanılması sırasında, önceki teşvik unsurlarındaki gibi (4447 sayılı Kanunun geçici 7. ve 9. Maddeleri) bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığı üzerinde durulmayacaktır.

Sonuç olarak, işverenlerimizin bu teşvik unsurlarından faydalanması için yapması gereken başlıca işlemler; 01.03.2011 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların www.sgk.gov.tr web adresinde e-bildirge sistemindeki sorgulama ekranından destek kriterlerine uyup uymadıklarını incelemektir. Sonrasında işe alınan ve kriterleri uyan sigortalıların işe alındığı tarihten önceki 6 aylık süredeki işyerinin ortalama sigortalı sayısının üzerinde olduğu dönemlerde teşvikten faydalandırılması gerekmektedir. Yani destek kriterlerine uygun bir sigortalının işe alındığı tarihten önceki 6 aylık süredeki o işyerinin ortalaması “50” ise, bu teşvikten faydalanacağı 24 ay boyunca sadece sigortalı sayısı 50’nin üzerinde olan aylarda teşvik indiriminden faydalanılabilecektir. Bunun yanında, ortalama sigortalı sayısının hesabında, işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalıların hem de alt işverenlerin (aracı kodu ile) çalıştırmış olduğu sigortalıların sayısı dikkate alınacaktır. İşverenlerimizin bu kriterlere uygun sigortalı ve işyerleri için Aylık Prim ve Hizmet Belgesini “06111” sayılı kanun numarası ile onaylamaları gerekmektedir. Ayrıca işverenlerimizin, 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediği tespit edildiği taktirde, bahse konu sigorta prim desteğinin bir yıl süreyle faydalanamayacağı unutulmamalıdır.

 

Orbay ŞİŞLİ

Bu makale 35157 kez okunmuştur.
Yorumlar
aşkın öz
women cheat on men why women cheat on their husband women who like to cheat
click here women love to cheat why do women cheat with married men
information about hiv definition of hiv and aids hiv facts and statistics
4/18/2012 11:30:00 AM
bu kanunla ilgili bilgiler güvenilir olarak hiç bir sitede bulamadım sorulması gereken çok soru var örneğin; ay içinde çıkan işçiler geriye dönük 6 ayda çalışan işçilere bakılırken ortalamya katılıyor mu ? Hiç bir sitede bu sorumun cevabı gelmedi
how many men have affairs all women cheat women that cheat
why wife cheated how to cheat wife why people cheat in relationships
women love to cheat open when your husband cheats
chlamydia symptoms in throat the symptoms of gonorrhea early symptoms of gonorrhea

TANER YAVUZ
reasons people cheat go I cheated on my boyfriend
reasons people cheat go I cheated on my boyfriend
how many men have affairs unfaithful wives women that cheat
why wife cheated why husband cheat on their wife why people cheat in relationships
open women who cheat with married men men having affairs
chlamydia symptoms in throat list of std diseases early symptoms of gonorrhea
can men get chlamydia chlamydia test home std testing
information about hiv definition of hiv and aids hiv facts and statistics
can i take colcrys alone daily go can i take colcrys alone daily
6/18/2012 1:08:00 PM
24 AYLIK TESVİKTEN FAYDALANDIĞIM BİR İŞÇİM TEŞVİĞİMİN 1.YILINDA (ERKEK) 29 YAŞINI DOLDURDU. BU İŞÇİ İLE İLGİLİ TEŞVİK SÜRECİ DEVAM EDERMİ YOKSA 29 YAŞINI DOLDURDUĞU ANDA TEŞVİKİ SONLANDIRALIMMI TEŞEKKÜRLER
online women looking to cheat my wife emotionally cheated on me
why wife cheated how to cheat wife why people cheat in relationships
open women who cheat with married men men having affairs
how to know if wife has cheated redirect go
information about hiv definition of hiv and aids hiv facts and statistics
information about hiv acute hiv rash pictures hiv facts and statistics

Ali KILIÇ
reasons people cheat read I cheated on my boyfriend
when women cheat married cheat
why wife cheated why husband cheat on their wife why people cheat in relationships
why wife cheated why husband cheat on their wife why people cheat in relationships
open women who cheat with married men men having affairs
how to know if wife has cheated redirect go
can men get chlamydia chlamydia test home std testing
information about hiv what are hiv symptoms hiv facts and statistics
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
2/20/2013 1:18:00 PM
Değerli üstadım; Geçici Maddede yer alan "Mesleki Yeterlilik Belgesi" kavramı çok geniş gözükmektedir! Bu konuda ayrıntılı düzenlemeyi yapacak bir kurum var mıdır?
online women looking to cheat my wife emotionally cheated on me
open read men having affairs
how to know if wife has cheated website go
can i take colcrys alone daily canitake.net can i take colcrys alone daily

AHMET EZEL
reasons people cheat read I cheated on my boyfriend
read women cheat open
when women cheat why husband cheat married cheat
online go my wife emotionally cheated on me
online women looking to cheat my wife emotionally cheated on me
wife cheat read
why wife cheated why husband cheat on their wife why people cheat in relationships
chlamydia symptoms in throat chlamydia mouth symptoms early symptoms of gonorrhea
11/22/2013 12:09:00 PM
2013/04 öncesi ortalama 71 2013/05 ayda 2 personel girdi biri 72 ve 73.personel olarak iki ay iniş çıkış oldu tekrar personel sayıları çakıştı ne olacak o zaman
open women who cheat with married men men having affairs
how to know if wife has cheated percent of women that cheat go
my husband almost cheated on me women who cheat on their husband why do men cheat

erdal ılgın
when women cheat how many people cheat married cheat
why wife cheated why husband cheat on their wife why people cheat in relationships
12/15/2014 8:00:00 PM
ben 1970 liyim 01 02 1987 ssk giriç yaptım 26 yıl ssk var yeni yasada ne zaman emekli olabilirim tşk
reasons people cheat go I cheated on my boyfriend
women cheat on men why women cheat on their husband women who like to cheat
why some women cheat how to cheat on my husband reasons why husbands cheat
women love to cheat why married men have affairs when your husband cheats
chlamydia symptoms in throat list of std diseases early symptoms of gonorrhea
abortion clinics in columbus ohio how late can you terminate a pregnancy in clinic abortion
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

Yorum Yap
Ad Soyad :
Yorum : 300

Diğer makaleler
SAHTE BOSANMAYI BAKKAL COZER!!
BUYUKANNE PROJESININ DETAYLARI
HAYATINIZDAN CALMAYIN!!!
SAGLIK HIZMETLERINE DOLAR ATESI DUSTU
CALISMA HAYATI 2017DE TAM GAZ
banner
KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLMELİ Mİ?


 

Copyright © 2012 Sgk.com.tr. All Rights Reserved. ed.

raynointeractive