Makaleler >   Makale Detay
 
12.12.2011
YAZAR KASA FİŞLERİ GİDER BELGESİMİDİR ?

Ticari işletmeler giderlerini 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereğince bir belge ile tevsik etmek zorundadırlar.

 

Belgeleri genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.

A- Doğal Belgeler  ( Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Parakende Satış Fişi, Yazar Kasa Fişi ,Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri ni bu grupta sayabiliriz)

B-Yapay Belgeler ( Bordro ve Amortisman Defteri ni bu grupta örnek olarak sayabiliriz.)

VUK 228 madde uyarınca belgesiz gider yazılabilecek giderlere de örnek olarak vapur jetonları, posta pulları, şehir içi otobüs biletleri, dolmuş giderleri gibi belge temin edilemeyen giderleri örnek gösterebiliriz.

Bu yazımızın konusu, özelliği sebebiyle yazar kasa fişleri olaracaktır.

Gerek yapay bir belge ( kendi tanzim ettiğimiz) olmayıp gerekse bu belgeyi tanzim edenin belge tutarını hasılat kaydettiğini bu sebeple bizim de gider kaydedeceğimizi düşünebiliriz. Bence de bu düşünce yanlış değildir. Gerekirse yazar kasa fişleri daha teferruatlı yazdırılabilinir, alanın vergi numarası da üzerine yazdırılabilinir. Fişin arkasına gerekli izahatta verilebilinir. Satıcı tarafından kaşelenip imzalanabilir.

Ancak; VUK 257 mükerrer maddesininin Maliye Bakanlığına verdiği yetki gereğince,  Maliye bakanlığı bu yazar kasa fişlerinin gider yazılabilmesini bazı şartlara tabi tutmuştur. VUK 204 sayılı Genel Tebliğin yazar kasa fişlerinin gider yazılabilme şartlarını aşağıdaki gibi bazı şartlara bağlamıştır.

Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye,büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla,perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.

İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.”

Tebliğin bu hükmünü irdelersek :

*Alınan yazar kasa fişi firmanın ticari faaliyetiyle ilgili olacaktır.

*Yazar Kasa Fişi muhtevası işyerinde tüketilmek ve kullanılmak amacını taşımalı. Satmak veya imalatta ham madde olarak kullanılan malzeme olmamalıdır.

*Kırtasiye ve büro ve tamizlik malzemesi gibi olmalıdır.

           

*Fatura düzenleme sınırı altında (2011 için 700,- Tl.) olmalıdır.

VUK 206 sayılı Genel Tebliğinde ise 204 sayılı genel tebliğ gereğince gider belgesi kabul edilen yazar kasa fişlerinin KDV lerinin indirim konusu yapılacağı yönünde olup tebliğin ilgili kısmı ;

5 Haziran 1990 gün ve 20539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve bu tarihte yürürlüğe giren 204 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin hadde ulaşmayan mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştü.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarına ilişkin alış vesikalarında ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.     Bu durumda, sözü edilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere

de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.” Şeklindedir.

İşletmelerimizin tereddüt duyduğu temsil ağırlama ( yemek giderleri gibi) giderler yazar kasa fişi ile gider yazılabilir mi konusu gündemin cevap isteyen sorusudur.

Yukarıda VUK 204 sayılı tebliğ konusunu irdelemeyi dikkate alırsak bu gibi giderleri kayıtlarımıza yazar kasa fişi ile değil fatura ile almamız gerekmektedir. Çünkü işyerinde tüketilmek ve kullanmak amacı dışındadır. Kırtasiye ve büro ve tamizlik malzemesi gibi bir gider midir diye düşünmek gerekir.

Maliye Bakanlığı bu gibi giderlerin (temsil ağırlama –yemek ) yazar kasa fişleri ile kayıtlara gider olarak kaydedilemiyeceğini aşağıda bulunan özelgesi ile yinelemiştir. Özelge her ne kadar verilen firmayı bağlarsa da bu özelgenin genel nitelikte olduğunu düşünmek gerekir. Maliye Bakanlığı bu özelge 204 ve 206 sayılı tebliğlerle ne demek istediğini biraz daha açmıştır.

 

            T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   : B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965                           

KONU :
........................
............................

İLGİ: ................ tarihli yazınız.

 
İlgide kayıtlı yazınızda, firmanızın uluslararası deniz taşımacılığı faaliyeti ile iştigal ettiği, şirket personelinin geminin bulunduğu limanlarda yapmış olduğu iş seyahatleri esnasında yemek, otopark ve benzeri harcamalarından oluşan ve fatura sınırını aşmayan giderlerinin fatura düzenleme sınırını geçmemesi ve fatura temininde  yaşanan güçlüklerin de dikkate alındığında, fatura yerine perakende satış vesikası ile belgelendirilmesi hususunun bir kez daha değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirileceği hüküm altına alınmış olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesinde de, "...Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde, "birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;

1 - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2 - Serbest meslek erbabına;

3 - Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4 - Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5 - Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 670 TL'yi (2009 yılı için) geçmesi veya bedeli 670 TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

Konuyla ilgili yayınlanan 204 ve 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu düzenleme mükelleflerin sadece iş yerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetleri kapsamakta olup
, şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının bu kapsamada değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu tür harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                Başkan a.

 

            Bildiğiniz üzere işletme taşıtlarına aldığımız yakıtı yazar kasa fişi ile gider kaydedebiliyoruz. Ama bu fişlerin gider kaydedilmesi ancak belirli şartları taşıyan yazar kasa fişleri ile aşağıda ilgili kısmı görülen  3100 sayılı Kanunun 58 sayılı Genel Tebliği ile mümkün olmuştur.

“ KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

Seri No: 58

Resmi Gazete No 25302

Resmi Gazete Tarihi 30/11/2003

İlgili tebliğ de ki 1. maddenin d fıkrası

 

d) Mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt bedeli karşılığında, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerinin, gider belgesi olarak kabul edilmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür. Ancak, fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşan satışlarda, fatura düzenlenmesi gerekmektedir”.

Netice :

Yukarıda ilgili yerlerini aldığımız Genel Tebliğ ve özelgeler doğrultusunda temsil ağırlama –yemek giderlerinin yazar kasa fişi ile giderleştirilmeyeceği kanısındayım. Bu gibi giderlerin tutarı ne olursa olsun faturaya bağlanma zorunluluğu vardır.

Yazar kasa fişleri ile, işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan (kırtasiye,büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme sınırı altında ( 2011 yılı için 700,- Tl.) olan mal ve hizmet alımları giderleştirebilinir.

 

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMSAL DANIŞMANLIK

 

S.M.MALİ MÜŞAVİRİ

 

FAHRİ ERDOĞAN

Bu makale 17261 kez okunmuştur.
Yorumlar
Murat Kekec
reasons people cheat read I cheated on my boyfriend
online women looking to cheat my wife emotionally cheated on me
bystolic generic bystolic copay savings card
8/22/2012 10:37:00 PM
Ağzına sağlık fahri baba .Meseleyi bir anda öksürmüşsün vesselam.Yanlızcana bu makalenizi kopyalayıp kaydedemedim.bana mail atarsanız murat_kekec67@yahoo.com.tr
how many men have affairs unfaithful wives women that cheat
why some women cheat why are women unfaithful reasons why husbands cheat
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

SMMM SERAP UÇURUM
read women cheat open
can men get chlamydia infectious diseases home std testing
information about hiv definition of hiv and aids hiv facts and statistics
12/11/2012 5:12:00 PM
2012 YILININ SENE BAŞINDABU KONU İLE İLGİLİ BIR YAZI OKUMUŞTUM SENELİK OLARAK YAZAR KASA FİŞLERİNİ KAYIT EDEBİLECEĞİMİZ TOPLAM TUTAR YAKLAŞIK 12000 TL OLARAK HATIRLIYORUM AMA O YAZIYI BULAMIYORUM YAZAR KASA FİŞLERİNİ TOPLAM OLARAK SENEDE NEKADAR KISMINI GİDER KAYIT EDEBİLİRİM serapucurum@hotmail.co
how many men have affairs all women cheat women that cheat
cheaters caught online married cheat
when women cheat married cheat
women love to cheat why married men have affairs when your husband cheats
information about hiv definition of hiv and aids hiv facts and statistics

VEFA KAZANCIK
reasons people cheat go I cheated on my boyfriend
read women cheat open
online women looking to cheat my wife emotionally cheated on me
women cheat on men why women cheat on their husband women who like to cheat
click here women love to cheat why do women cheat with married men
my husband almost cheated on me women who cheat on their husband why do men cheat
2/1/2013 5:01:00 PM
BU KONU TATMİN ETMEDİ BENİ EĞER LOKANTA GELİR YAZABİLİYORSA BİZDE GİDER YAZABİLMELİYİZ. SADECE HAMMADDE ALIMLARI BE YAZAR KASA LİMİTİ İSTİSNASI OLMALI
cheaters caught how to catch a cheater married cheat
online women looking to cheat my wife emotionally cheated on me
women cheat on men read here women who like to cheat
women love to cheat open when your husband cheats
how to know if wife has cheated website go
abortion clinics in columbus ohio prostudiousa.com in clinic abortion

ZEKİ KAYMAZ
reasons people cheat read I cheated on my boyfriend
online go my wife emotionally cheated on me
why some women cheat read here reasons why husbands cheat
women love to cheat open when your husband cheats
open cheat on husband men having affairs
gabapentin for cough dosage gabapentin for cough dosage gabapentin for cough dosage
cialis prescription dosage signs of type 2 diabetes
1/17/2015 10:49:00 PM
YASA HÜKÜMLERİNİN MÜKELLEFE TANIDIĞI HAKKIN GERÇEK BOYUTUNU ANCAK YARGI KARARLARINDAN ÖĞRENEBİLİRİZ ÇÜNKÜ YASALARI YORUMLAMA HAKKI SADECE YARGIYA AİTTİR
reasons people cheat go I cheated on my boyfriend
when women cheat married cheat
women cheat on men why women cheat on their husband women who like to cheat
how to know if wife has cheated percent of women that cheat go
can i take colcrys alone daily go can i take colcrys alone daily

Yorum Yap
Ad Soyad :
Yorum : 300

Diğer makaleler
SAHTE BOSANMAYI BAKKAL COZER!!
BUYUKANNE PROJESININ DETAYLARI
HAYATINIZDAN CALMAYIN!!!
SAGLIK HIZMETLERINE DOLAR ATESI DUSTU
CALISMA HAYATI 2017DE TAM GAZ
banner
KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLMELİ Mİ?


 

Copyright © 2012 Sgk.com.tr. All Rights Reserved. ed.

raynointeractive