Makaleler >   Makale Detay
 
12.08.2010
İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN İŞ AKDİ FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMASINDAKİ USUL VE ESASLAR

     Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunun 19. Maddesinde, İşverenin fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmekle ilgili olan zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Yasanın ilgili maddesinde bildirimin yazılı yapılması hususundaki belirtilen hükmün devamında, “Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.” ifadesi de belirtilmiştir.

     Yine İş Kanunu’nun 20. Maddesinde “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.”olarak belirtilmektedir. Bu kapsamda Yasa’da geçersiz yapılan feshin sonucu olarak “İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.”olarak hükmedilmiştir.

    Yukarıda kanun hükmünde belirtildiği üzere öncelikle geçerli nedenlerle yapılan feshin yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Ve bu geçerli nedenin yazılı bildirimde açık ve kesin bir ifadeyle, tereddüt oluşturmaksızın belirtilmesi zorunludur. Ayrıca yasaya göre geçerli nedenlerle yapılan fesih bildirim konusu işçinin davranışı veya verimi ile ilgili olduğu durumlarda, bildirime karşılık işçinin savunmasının alınması ve buna göre işlem yapılması gerekmektedir.

     Yine Borçlar Kanununun 11. Maddesinde belirtildiği üzere fesih bildirimi İş kanunda belirtildiği üzere yazılı olarak yapılmamışsa, sadece sözlü olarak yapılmışsa, başka herhangi bir araştırmaya gidilmeksizin kanunun şekle ilişkin emredici hükmüne aykırılık sebebiyle fesih geçersiz sayılacaktır. İş Müfettişlerince, fesihlerde işçi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine yapılan şikâyet sonucu gerçekleştirilen kayıt ve belge incelemelerinde de, iş akdi feshinin yazılı bir şekilde yapılmış olması öncelikli tespit konuları arasındadır. Ayrıca, yapılan iş akdi fesih bildiriminin yazılı yapılması ve usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi, feshin geçerlilik durumunun ilgili mahkemece değerlendirilmesi sürecinde, itiraz ve hak düşürücü sürelerin tespiti hususunda da önem arz etmektedir. Özellikle işçinin fesih sonrasında 1 aylık süre içinde iş mahkemesine yapacağı başvuruda iş akdi fesih bildiriminin işçiye yapıldığı tarih, bu sürenin tespitinde dikkate alınmaktadır.

      İş akdi fesih bildirimlerinde belirtilen geçerli sebebin açık ve kesin bir ifade ile yazılı bir şekilde yapılması sonrasında sıkça karşılaşılan bir durum olan işçinin bildirimi imzalamaması durumunda, yargı hükümleri hususun şahitler huzurunda tutanakla kayıt altına alınması gerektiği yönündedir. Ayrıca tutanakta olması gereken şahitlerin kişi sayısı açık bir şekilde ifade edilmemekle birlikte, yargı sürecinde asıl önemli olan şahitlerin beyanatlarının doğru olması hususundaki Mahkemenin değerlendirmesidir. Fakat kabul gören tutanakların birden fazla şahit huzurunda imza altına alınmasıdır. Fakat bu durumda da işçinin itirazına ve şahitlerin beyanlarının mahkeme tarafından değerlendirilmesi hususunda işveren aleyhine çıkacak bir kararın oluşmasına sebebiyet vermemek için, İşçinin iş akdi fesih bildirimini imzalamaması durumunda, hazırlanan tutanaklar sonrasında, bildirimin İşçinin özlük dosyasında bulunan yazılı ikamet adresine gönderilmesi yasal süreç açısından önemlidir. Bu nedenle işverenin özlük dosyasında işçinin kendisine ibraz ettiği ikamet belgesini bulundurması ve buna benzer durumlarda bu belgedeki adrese göre işlem yapması gerekmektedir.

    7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre “Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tespit edilemediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.” Bu kapsamda işverenin iş sözleşmelerine de, işçinin ibraz ettiği adresin değişmesi durumunda adres değişikliğinin derhal işverene bildirilmesi yönünde hüküm eklenmelidir.

      İş akdi fesih bildirimlerinin yazılı olması zorunluluğu nedeniyle, işverenlerin işçinin özlük dosyalarında beyan ettikleri ikamet adreslerine Noter aracılığı ile gönderide bulunması ve geçerli nedenlerle feshin işçinin davranış ve verimi sebebiyle oluşması durumunda işçiden fesih öncesinde savunmasının istenmesi, buna bağlı olarak bildirimdeki süreçlerin dikkatli bir şekilde Noter’den takip edilmesi gerekmektedir. Bildirimin işçiye tebliğ edildiğine dair Noter’den yazılı teyit alınması ve savunma talebine işçinin makul bir sürede karşılık vermemesi durumunda( bu süre ile ilgili kesin bir hüküm olmamakla birlikte 6 iş günlük süre kabul görmektedir) yasal çıkış işlemi geçerlilik kazanmakta ve işlem yapılmaktadır. Ve İş Müfettişlerince, savunma talebinin yapılması üzerinde işçinin karşılık vermemesi durumunda iş akdinin feshedildiğinin ayrıca bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu da savunma talebi ile ilgili bir tebligat ve sonrasında fesih bildirimi ile ilgili ikinci bir bildirim gerekliliği oluşturmaktadır(bu durum işverenin işçiye karşılıklı olarak yazılı bildirimde bulunulduğu ve imzadan imtina ettiği durumlarda takip edilmesi gereken bir süreçtir). İşverenin, işçinin iş akdini geçerli nedenlerle feshetmesi hususundaki yazılı bildiriminde, işçinin savunmasını yazarak imzalaması ve iş akdi fesih bildirimini bizzat tebellüğ etmesi durumunda İş Kanunu’nun 109. maddesindeki hükme uygun bir şekilde bildirim yapılmış sayılır.

Bu makale 34727 kez okunmuştur.
Yorumlar
sinem sen
how many men have affairs letter to husband who cheated women that cheat
click here wifes who cheat why do women cheat with married men
open women who cheat with married men men having affairs
can i take colcrys alone daily go can i take colcrys alone daily
2/18/2013 5:30:00 PM
Calismakta oldugum firma bulndugum subesini kapatacagi icin yasal haklarimi almam kaydiyla bi fesih bildirimi imzaladim.fakat 'HAKKİM SAKLİDİR' diye bisey yazmadim.bu durumda geriye donuk fazla mesailer,bayramlar v.s.icin dava acamazmiyim.(ibraname imzalamadim henuz)
how many men have affairs letter to husband who cheated women that cheat
cheaters caught how to catch a cheater married cheat
read women cheat open
wife cheat read
open cheat on husband men having affairs
information about hiv definition of hiv and aids hiv facts and statistics
gabapentin for cough dosage gabapentin for cough dosage gabapentin for cough dosage

ayşe tunca
7/11/2016 3:28:00 PM
ben işyerimden mahaşımı alamadığım için noter aracılığıyla işten çıktığımı bildirdim amacadde aynıünvan farklı bize bodro vermedikleriiçin işe girdiğimiz ünvan değil noter çıkışı geçerli ola bilirmi iş mahkemesinde

Yorum Yap
Ad Soyad :
Yorum : 300

Diğer makaleler
SAHTE BOSANMAYI BAKKAL COZER!!
BUYUKANNE PROJESININ DETAYLARI
HAYATINIZDAN CALMAYIN!!!
SAGLIK HIZMETLERINE DOLAR ATESI DUSTU
CALISMA HAYATI 2017DE TAM GAZ
banner
KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLMELİ Mİ?


 

Copyright © 2012 Sgk.com.tr. All Rights Reserved. ed.

raynointeractive